ΣΧΕΤ: α) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/4577/28-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΞΛ46ΝΚΠΔ-ΦΞΖ) πρόσκληση της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 29-9-2023,
β) η υπ. αριθμ. 18η/1-11-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για τις κενές θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.