Ανοίξτε τα σχετικά αρχεία.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

...........................................
Αποφασίζουμε
Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ., της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, όπως φαίνονται στο αρχείο.
Οι Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Κ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Συνημμένα:
Download this file (6Ξ7Ν46ΝΚΠΔ-ΧΛΞ.pdf)6Ξ7Ν46ΝΚΠΔ-ΧΛΞ.pdf[ ]272 kB

Ανακοίνωση οριστικοποιημένου πίνακα δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Καστοριάς. 

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 8375/9-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΤΜ46ΝΚΠΔ-5ΑΕ) απόφαση κύρωσης τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής για τις κενές θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (6141 Β ́) υπουργικής απόφασης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες καλούνται να