ΣΧΕΤ: α) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/4577/28-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΞΛ46ΝΚΠΔ-ΦΞΖ) πρόσκληση της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, όπως ανακοινοποιήθηκε στις 29-9-2023,
β) η υπ. αριθμ. 17η/25-10-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για τις κενές θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, ήτοι από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.