Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

....................................

 

Αποφασίζουμε


Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 21774/ΓΔ4/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ) απόφαση με θέμα:«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» ως εξής: Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται:
? στους προσωρινούς [παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] αξιολογικούς πίνακες

Πινάκες Κατάταξης ΕΚπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας της ΔΔΕ Καστοριάς.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

...................................

 

Αποφασίζουμε

 

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται:
? στους προσωρινούς [παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης των αριθμ. 1ΓΕ/2019 ( 45/2019 τ.προκ. ΑΣΕΠ) και 2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. και
? στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β? υποψήφιων

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 68/14-01-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/τριών της Γ? τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις