Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την υπ' αριθ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) Υ.Α. με Θέμα «Εκδρομές- Εκπαιδευτικές
επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός
και εκτός της χώρας»
β) την υπ'αριθ. πρωτ. 25735/Η1/20-2-2020 (ΦΕΚ 625/τ.Β'/27-2-2020) Υ.Α. με θέμα «Πλαίσιο εφαρμογής του
Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων»
γ) την από 23/11/2022 Σύμβαση Επιχορήγησης για Σχέδιο Κινητικότητας ΚΑ1 Erasmus+ με τίτλο «Απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας και εμπειρίας ζωής!» με Κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-VET-000071966 μεταξύ του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Επαγγελματικού Λυκείου Άργους Ορεστικού.
δ) την Πρώτη Τροποποίηση της ανωτέρω (γ) Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού που διαθέτουν ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ
σε ισχύ
να καταθέσουν στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Κ. Καραμανλή 11, Τ.Κ. 52200, τηλ.24670 44612,
υπόψη κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου) ενσφράγιστη προσφορά που αφορά τη μετακίνηση μαθητών και συνοδών
εκπαιδευτικών στη ΜΠΡΑΓΚΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ στα πλαίσια Σχεδίου Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ με
τίτλο «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και εμπειρίας ζωής και Κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-VETαχ. Δ/νση-
000071966.
Αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου, με βάση οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις
για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00. Η κατάθεση
μπορεί να γίνει είτε α) από τον νόμιμο εκπρόσωπο είτε β) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σε κλειστό φάκελο με
την ένδειξη «υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Erasmus+ » στο γραφείο του Διευθυντή.
Θα πρέπει να διασφαλιστεί από τον προσφέροντα ότι η προσφορά θα έχει παραληφθεί από τον Διευθυντή του
Προς: Γραφεία Γενικού
Τουρισμού
 
 

ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Αποστολές προσφορών με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. γίνονται δεκτές μετά τον έλεγχο της
γνησιότητάς τους.
Προσφορές οι οποίες θα φθάσουν στο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ μετά το πέρας της ως άνω καθορισμένης
ημερομηνίας και ώρας δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν προσθήκες και διορθώσεις (ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις).
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών εάν σε
αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο με αυτή, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα καταθέτει
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει α) ότι κατέχει το ειδικό σήμα λειτουργίας ως βεβαίωση
συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου και β) ότι το σήμα αυτό βρίσκεται
σε ισχύ.
Η ροή θα διεξαχθεί από τις 18 Ιανουαρίου 2024 (αναχώρηση) έως 31 Ιανουαρίου 2024 (επιστροφή) και εξαιτίας
του γεγονότος ότι η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο από το Άργος Ορεστικό προς τον Διεθνή Κρατικό
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Μακεδονία και επιστροφή, οι πτήσεις δεν μπορεί να έχουν χρονική διαφορά μεταξύ
τους μεγαλύτερη των 4 ωρών.
Η αναχώρηση και άφιξη της αποστολής θα πραγματοποιηθεί από το Άργος Ορεστικό προς τον Διεθνή Κρατικό
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης Μακεδονία και αντίστροφα και αφορά στην μετακίνηση δώδεκα (12) μαθητών και
2 συνοδών εκπαιδευτικών συνολικά