ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 68027/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 42 και της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της.....................................

 

Συνημμένα:
Download this file (4037 Β 2023 ΤΡΟΠ 79942 ΥΑ ΑΡ.9_ 22.pdf)4037 Β 2023 ΤΡΟΠ 79942 ΥΑ ΑΡ.9_ 22.pdf[ ]226 kB