ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγ-γραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024.
Σχετ.: Η υπό στοιχεία 68027/ΓΔ4/16-06-2023( Β΄4037) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροπο-ποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγρα-φές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαί-δευσης» (Β΄ 2005)»
Γενικά
Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. -Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-24, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέω-σης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύ-θυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την
2
28η Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την 07η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.
Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών, την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο ΠΣ myschool, σύμφωνα με την αριθμ. 51019/ΓΔ4 /05-05-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών, Ηλεκτρο-νική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι/ες, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), εφόσον είναι καταχωρισμένοι/ες στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).
Επισημαίνεται ότι:
α) Αναφορικά με τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν μόνο οι κηδεμόνες των ανήλι-κων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23.
β) Οι εγγραφές/ανανεώσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια αυτεπάγγελτα, εφό-σον ο/η μαθητής/τρια δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του/της.
γ) Αναφορικά με τις ΣΜΕΑΕ, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μα-θητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ., αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
δ) Αναφορικά με τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Δια-πολιτισμικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν λόγω σχολικές μονάδες, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23, δηλώνοντας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑ.Λ..
Στην περίπτωση όπου ο/ η μαθητής/τρια είναι επιτυχών/ούσα στην Α΄ Λυκείου Πρότυπου ή Πει-ραματικού Γενικού Λυκείου, ο/η κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, ή ο ίδιος/α μαθητής/τρια, εφόσον είναι ενήλικος/η, επιλέγει « ΓΕΛ».
3


ε) Αναφορικά με τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή οι κη-δεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.
Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη φάση εγγραφών, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν:
 για την Α’ τάξη, οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/ες δεν προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα και
 για τη Β’ τάξη, όσοι/ες προάγονται από την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα. Οι μαθητές/τριες που δεν προάγονται έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν την εγγραφή τους στην ίδια σχολική μονάδα.
 για τη Γ’ τάξη, όσοι/ες προάγονται από τη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα.
στ) Αναφορικά με τα ιδιωτικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανή-λικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου ή Β΄ Λυκείου μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ..
ζ) Αναφορικά με τα εκκλησιαστικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ..
η) Υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι μαθητές/τριες που προ-έρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, εφόσον έχει προηγηθεί η αντιστοιχία της τάξης ή του τίτλου από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή η Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικότερα, οι μα-θητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αί-τηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντι-στοιχίας από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ την οποία στη συνέ-χεια θα καταθέσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στη σχολική μονάδα κατανομής μαζί με τα υπό-λοιπα δικαιολογητικά. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, οι αιτήσεις των παραπάνω μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στη σχολική μονάδα.
4
θ) Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρο-νική Αίτηση για την Α’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους στο χρονικό διάστημα που ορίζεται για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντι-στοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
Οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Χειρόγραφη Αίτηση για τη Β’ και Γ’ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους, στις κενές θέσεις του Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας της τάξης ή του τίτλου ή τη Βεβαίωση Ισοτιμίας στην οποία θα αναγράφεται η αναγωγή του βαθμού Απολυτηρίου ή άλλου ισότιμου τίτλου στην εικοσάβαθμη κλίμακα.
ι) Αναφορικά με τους/τις απόφοιτους/ες των ΣΔΕ, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Π.ΕΠΑ.Λ, προβλέπεται ο τρόπος αριθμητικής αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών που χορηγού-νται από τις εν λόγω σχολικές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη σχολική μονάδα αποφοίτησης τους για το σκοπό αυτό.
ια) Δεν θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι κρατούμενοι/ες και όσοι/όσες παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων ορ-γανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013.
Οι αιτήσεις: i) των κρατουμένων μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στο κατάστημα κράτησης, προκειμένου να διαβιβαστούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν συνεχεία να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.. ii) όσων παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα, θα υποβληθούν χειρόγραφα στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθ-μιας Εκπαίδευσης.
Ιβ) Δεν θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, κατά την Α΄ φάση εγγραφών, οι απόφοιτοι/ες ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) του ν. 4763/2020, οι οποίοι/ες δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί.
Καταχώριση δυναμικής σχολείων
Την 23η Ιουνίου 2023 οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. καταχώρισαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές τον συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ., των μαθητών/τριών των Τομέων της Β’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ και των μαθη-τών/τριών των Ειδικοτήτων της Γ’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ. που δύναται να φιλοξενήσει η σχο-λική τους μονάδα, βάσει της χωρητικότητας των αιθουσών διδασκαλίας θεωρητικών μαθημά-των που διαθέτει και σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών/τριών ανά τμήμα, όπως ορίζεται από το
5
άρθ. 116 του ν. 4610/2019 ( Α΄70), τη με αρ. 42712/Γ2/20-03-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 833 Β’) και την παρ. 4 του άρθρου 1 της με αρ. Κ3/58084/25-05-2021, όπως ισχύει (Β’ 2180). Κατά την παρα-πάνω διαδικασία, είχε ληφθεί υπόψη η δυνατότητα κάλυψης της διδασκαλίας των εργαστηρια-κών μαθημάτων από το Εργαστηριακό Κέντρο που εξυπηρετεί το αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ..
Τις τιμές που καταχωρίζουν οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να ελέγξουν ως προς την ορθότητά τους οι αρμόδιες Δ.Δ.Ε. μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του e-εγγραφές, πριν την έναρξη υποβολής των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων από τους/τις ενδιαφερόμε-νους/ες. Μετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, η εν λόγω τιμή δύναται να αλλάξει μόνο από την αρμόδια Π.Δ.Ε. μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος του e-εγγραφές και μετά από αίτημα του/της Διευθυντή/ντριας του ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ., με την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν νέες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) του «Kηδεμόνα Ε-eggrafes» του/της μαθητή/τριας.
Για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), χρησιμο-ποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) του «Kηδεμόνα Ε-eggrafes» ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool.
Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλή-ρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.
Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δεν δια-θέτουν κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
Τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται στη με αριθμ. 51019/ΓΔ4/05-05-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο πεδίο «Κηδεμόνας E-eggrafes» οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων μπορούν να κάνουν προσθήκες ή/και διορθώσεις (π.χ. λατινικοί χαρακτήρες) προκειμένου να υποβληθούν με επιτυχία οι ηλεκτρονικές αιτήσεις χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα πε-δία στο ΠΣ myschool.
Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων ή Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση. Σε περίπτωση σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές από την σχολική μονάδα, αυτή πραγματοποιείται με τους κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) του κηδεμόνα χωρίς αυτοί να γνωστοποιηθούν.
6
Οι αιτούντες/σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e- εγγραφές θα έχουν τη δυνα-τότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., τους τομείς της Β’ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες της Γ΄ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. που δύνανται να εγγραφούν.
Υποβολή αίτησης
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του κηδεμόνα, όπως α-ντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e- εγγρα-φές, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
 Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
Για τα ΓΕ.Λ.:
 Επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
 Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου, στην περίπτωση που στη Γ΄ Γυμνασίου δεν διδάχθηκαν Γαλλικά ή Γερμανικά)
 Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
Για τα ΕΠΑ.Λ.:
 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
 Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
Για τα Π.ΕΠΑ.Λ.:
 Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
 Ο τομέας της Β’ τάξης
 Η ειδικότητα της Γ΄ τάξης
 Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ., δηλώνοντας απαραίτητα το Π.ΕΠΑ.Λ. ως πρώτη επι-λογή.
Κοινά (ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ - Π.ΕΠΑ.Λ):
 Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
7
 Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας
 Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας
Σημειώνεται ότι:
 Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75).
 Οι αιτούντες/σες, οι οποίοι/ες δηλώνουν Τάξη/Τομέα/Ειδικότητα στην οποία δεν έχουν δι-καίωμα να εγγραφούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να ο-λοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- εγγραφές.
 Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός/μίας μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικα-σίας υποβολής της αίτησής του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές, ο/η αι-τών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι ο Αριθμός Μητρώου διαφοροποιείται, όταν ο/η μαθητής/τρια αλλάζει σχολική μονάδα (π.χ. οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2023-24 στη Β΄ Λυκείου έχουν διαφορετικό Α.Μ. από αυτόν που είχαν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση που είχαν υποβάλει πέρυσι, καθώς είχαν Α.Μ. από το Γυμνάσιο αποφοίτησης).
 Η ημερομηνία γέννησής του/της πρέπει να είναι ορθά καταχωρισμένη στο ΠΣ myschool. Χρήσιμο θα ήταν οι Διευθυντές/ντριες να ελέγξουν προσεκτικά τις ημερομηνίες γέννησης των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πρέπει να καταχωρίζονται με την εξής σειρά: ημέρα-μή-νας-έτος γέννησης.
 Τα στοιχεία των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες φοίτησαν πριν από το σχολικό έτος 2013 – 2014, δεν περιλαμβάνονται στο ΠΣ myschool. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται να καταχω-ρίσουν οι ίδιοι/ες τα παρακάτω στοιχεία:
o Τάξη τελευταίας φοίτησης
o Αποτέλεσμα φοίτησης
o Φύλο μαθητή/τριας
o Όνομα μαθητή/τριας
o Επώνυμο μαθητή/τριας
o Όνομα πατέρα μαθητή/τριας
o Όνομα μητέρας μαθητή/τριας
8
o Διεύθυνση κατοικίας μαθητή/τριας
 Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. Φ13α/48425/Δ4/28-04-2023 εγκυκλίου, όσοι/όσες μαθη-τές/τριες εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ. 151 του ν. 4610/2019 (Α’70) και έχουν εξετασθεί με επιτυχία στα μαθήματα Τομέα βάσει της με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (Β’1675) Υ.Α., καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης Επιτυχίας στην εφαρμογή e-εγγραφές, προκειμένου να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να μετεγγραφούν στη Γ΄ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ..
 Οι κάτοχοι πτυχίου του ν.4386/2016 οι οποίοι/οίες επιθυμούν να εγγραφούν σε διαφορε-τική ειδικότητα του ίδιου τομέα, καταχωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του πτυχίου τους στην εφαρμογή E-eggrafes.
 Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν προτεραιό-τητα εγγραφής στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούσαν.
 Όσοι/όσες μαθητές/τριες δεν έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαί-ωμα ανανέωσης εγγραφής στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούσαν.
 Οι μαθητές/τριες, που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕ.Λ., δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης στην εφαρμογή e-εγγραφές, αλλά τοποθετούνται σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυ-ντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους. Σε περίπτωση που οι περιοχές των σχολείων δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μίας μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορί-ζονται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευ-σης.
 Οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες πρέπει να γνω-ρίζουν ότι η κατανομή των μαθητών/τριών σε ΕΠΑ.Λ. γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
Αναφορικά με την κατανομή των μαθητών/τριών σε Π.ΕΠΑ.Λ.:
α) για την Α’ τάξη, πραγματοποιείται, εφόσον το Π.ΕΠΑ.Λ. δηλώνεται ως πρώτη προτί-μηση, με βάση τον βαθμό Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
β) για τη Β΄ τάξη, πραγματοποιείται, στον Τομέα προτίμησης, σύμφωνα με την ηλεκτρο-νική αίτηση και ανάλογα με τον αριθμό θέσεων που προσφέρονται ανά Τομέα στη σχο-λική μονάδα.
9
γ) για τη Γ΄ τάξη, πραγματοποιείται στην ειδικότητα προτίμησης, σύμφωνα με την ηλε-κτρονική αίτηση και ανάλογα με τον αριθμό θέσεων που προσφέρονται ανά Ειδικότητα στη σχολική μονάδα.
 Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια έχει υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση δηλώνο-ντας την πρόθεσή του/της για μετεγγραφή σε άλλη σχολική μονάδα (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.), θεωρείται ότι έχει πραγματοποιήσει την ανανέωση εγγραφής του/της στη σχο-λική μονάδα προέλευσης.
Αποτελέσματα κατανομής σε σχολικές μονάδες
Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ., οι ενδιαφε-ρόμενοι/ες εισέρχονται εκ νέου, προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά).
 Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση στη σχολική μονάδα κατανομής με κάθε πρόσφορο τρόπο, ήτοι με αυτοπρό-σωπη παρουσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταφορτώνοντάς τα στην εφαρμογή e-εγγραφές (η τελευταία περίπτωση αφορά συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά πα-ρουσιάζονται στα σχετικά πεδία της εφαρμογής):
α. Για τα ΓΕ.Λ., μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
β. Για τα ΕΠΑ.Λ., από τη 10η Ιουλίου 2023 έως την 21η Ιουλίου 2023 ηλεκτρονικά ή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με φυσική παρουσία, κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των σχολικών μονάδων.
γ. Για τα Π.ΕΠΑ.Λ., από τη 10η Ιουλίου 2023 έως τη 14η Ιουλίου 2023 ηλεκτρονικά ή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με φυσική παρουσία, κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των σχολικών μονάδων.
Οι Διευθυντές/ντριες των ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να διατηρούν αρχείο, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, με τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο σχολείο
10
τους, με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές ή μέσω ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου.
Το ηλεκτρονικό αρχείο δικαιολογητικών πρέπει να τηρείται τοπικά στη σχολική μονάδα εφόσον τα δεδομένα της εφαρμογής e-εγγραφές διαγράφονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια αιτήθηκε τμήμα ΕΠΑ.Λ. που δεν πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. ολιγομελές) και το οποίο χρειάζεται έγκριση για να λειτουρ-γήσει, αναμένει νεότερη ενημέρωση από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας. Αν το τμήμα δεν εγκριθεί, οι μαθητές/τριες, που κατανεμήθηκαν σε αυτό, θα πρέπει να υ-ποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής στην επόμενη φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων στα υπάρ-χοντα/διαμορφωμένα τμήματα, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.
 Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητές/τριες που υποβάλλουν αίτηση σε τάξη, τμήμα, ή ειδικότητα είναι περισσότεροι/ες από τον αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να εξυπηρε-τήσει η σχολική μονάδα, πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση, ώστε να καλυφθεί ο προβλε-πόμενος ανώτατος αριθμός μαθητών/τριών ανά τάξη. Ειδικότερα, η κλήρωση:
o για την Α΄ τάξη διεξάγεται μεταξύ όλων των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες έχουν κα-τανεμηθεί στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα
o για τη Β΄, Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. διεξάγεται μόνο μεταξύ των μαθητών/τριών που προέρχο-νται από άλλη σχολική μονάδα για τις θέσεις που δεν έχουν ήδη καλυφθεί από τους μαθητές/τριες που φοιτούσαν το προηγούμενο σχολικό έτος στο συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ..
 Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια δεν κατανεμήθηκε σε κανένα ΕΠΑ.Λ., η διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθ-μιας Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται πριν την έναρξη της Β΄ φάσης εγγραφών τον Σεπτέμβριο, όπου ο/η Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγ-γραφή του/της σε υπάρχοντα τμήματα.
Διευκρινίσεις σχετικά με τα Π.ΕΠΑ.Λ.
Α ΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.
 Στην περίπτωση κατά την οποία στην τελευταία θέση της Α’ τάξης Π.ΕΠΑ.Λ., κατά την Α΄ φάση εγγραφών, υπάρχουν ισοβαθμήσαντες/ισοβαθμήσασες μαθητές/τριες, ο/η Διευθυ-ντής /ντρια διεξάγει δημόσια κλήρωση με την παρουσία των γονέων/ κηδεμόνων των ισο-βαθμούντων/ισοβαθμουσών μαθητών/τριών, προκειμένου να επιλεγούν οι μαθητές/τριες
11
που θα εγγραφούν στο Π.ΕΠΑ.Λ.. Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν επιλέχθηκαν στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησής τους, ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστή-ματος ότι κατανεμήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. προτίμησής τους, εφόσον είχαν δηλώσει και
ΕΠΑ.Λ.. Εάν οι μαθητές/τριες υπέβαλαν αίτηση μόνο σε Π.ΕΠΑ.Λ. και δεν επιλέχθηκαν, ενη-μερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι μπορούν να υποβά-λουν εκ νέου Ηλεκτρονική Αίτηση σε λειτουργούντα τμήματα των ΕΠΑ.Λ. κατά την επόμενη φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών.
Β΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.
 Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στη Β΄ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/απόφοιτοι που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την ακόλουθη σειρά προτε-ραιότητας:
α. Προαχθέντες/χθείσες μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ.
β. Προαχθέντες/χθείσες μαθητές/τριες της Α΄ τάξης άλλου Π.ΕΠΑ.Λ.
γ. Προαχθέντες/χθείσες μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
δ. Προαχθέντες/χθείσες μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.
Κριτήριο για την επιλογή όλων των ανωτέρω αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Α΄ τάξης.
ε. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτλου μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας.
στ. Κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτλου.
Κριτήριο για την επιλογή των ανωτέρω δύο κατηγοριών αποτελεί ο βαθμός απολυτη-ρίου/πτυχίου ειδικότητας, αντίστοιχα.
 Στην περίπτωση κατά την οποία οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβάλλονται στη Β΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. κατά την Α΄ φάση εγγραφών είναι περισσότερες από τις θέσεις που προσφέρο-νται στη σχολική μονάδα ανά Τομέα, η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τον βαθμό προ-αγωγής των μαθητών/τριών από την προηγούμενη τάξη.
Γ΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.  Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ΄ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/τριες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την ακόλουθη σειρά προτεραιό-τητας: α. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του οικείου Π.ΕΠΑ.Λ. β. Προαχθέντες/είσες μαθητές/τριες της Β΄ τάξης άλλου Π.ΕΠΑ.Λ.
12
Κριτήριο για την επιλογή των κατηγοριών α. και β., αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Β΄ τάξης.  Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη Γ΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., κατά την Α΄ φάση εγγραφών, είναι περισσότερες από τις θέσεις που προσφέρονται στη σχολική μονάδα ανά Ειδικότητα, η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τον βαθμό προαγωγής των μαθητών/τριών από την προηγούμενη τάξη.
Επισημάνσεις
1. Για τους χρήστες:
Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή e-εγγραφές μπορούν να απευθύνονται στο help desk της εφαρμογής στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της πλατφόρ-μας e-εγγραφές (ΓΕ.Λ.: 2103443911, ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.: 2103443913) Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 16:00, όπως αναγράφεται σχετικά ή με e-mail μέσω της σελίδας «Επικοινω-νία» της πλατφόρμας e-εγγραφές, εφόσον συνδεθούν, επιλέγοντας απαραίτητα τύπο σχολείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.). Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στην πλησιέστερη σχολική μο-νάδα (Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ.) της κατοικίας τους τις ώρες λειτουργίας της.
2. Για τους/ τις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων:
Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή και είναι απαραίτητα για την ολοκλή-ρωση της εγγραφής ελέγχονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. - Π.ΕΠΑ.Λ. στο οποίο κατανεμήθηκαν οι μαθητές/τριες. Οι Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων και Λυκείων οφεί-λουν να εποπτεύουν συνολικά τη διαδικασία των εγγραφών, καθώς έχουν τη δυνατότητα με την είσοδό τους στην εφαρμογή να ελέγχουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και να γνωρίζουν, κατά συνέπεια, ποιοι/ες μαθητές/τριες δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, ώ-στε να επικοινωνήσουν μαζί τους και να τους υπενθυμίσουν να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, ηλεκτρονική αίτηση για την εγγραφή/ανανέωση εγγραφής τους. Επισημαίνουμε ότι οι ηλεκτρο-νικές αιτήσεις των μαθητών/τριών που δεν έχουν καταχωρισμένο αποτέλεσμα προαγωγής / α-πόλυσης στο ΠΣ myschool βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Το αποτέλεσμα της κατανομής εμφανίζεται αυτόματα, από τη στιγμή που ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούσε ο/η μαθητής/τρια το τρέχον σχολικό έτος (2022-2023) ολοκληρώσει τη διαδι-κασία ενημέρωσης της τελικής επίδοσης, αρχικά στο ΠΣ myschool και στη συνέχεια στο διαχει-
13
ριστικό τμήμα της εφαρμογής του e-εγγραφές. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολι-κών μονάδων να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του αποτελέσματος της τελικής επί-δοσης των μαθητών/τριών.
3. Για την επεξεργασία της αίτησης:
Οι αιτούντες/σες έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της Ηλεκτρονικής Αίτησής τους ή διαγραφής και υποβολής νέας όσο η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές δέχεται Ηλεκτρονικές Αιτήσεις και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την τοποθέτηση/κατανομή σε σχολική μονάδα. Μετά την κατανομή, δυνατότητα διαγραφής της Ηλεκτρονικής Αίτησης υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. μη έγκυρη αίτηση, αλλαγή τύπου σχολείου, αλλαγή τομέα - ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., μη έγκριση ολιγομελούς κ.λπ.) με Υπεύθυνη Δήλωση προς τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου που έχει κατανεμηθεί προκειμένου να του/της ενεργοποιήσει τη δυνατότητα δια-γραφής. Με την παραπάνω ενεργοποίηση, ο/η μαθητής/τρια/κηδεμόνας μπορεί να διαγράψει ο/η ίδιος/α την Ηλεκτρονική Αίτηση. Μετά τη διαγραφή της Ηλεκτρονικής Αίτησής του/της, ο/η μαθητής/τρια/κηδεμόνας, πρέπει να υποβάλει εκ νέου Ηλεκτρονική Αίτηση στην επόμενη περί-οδο εγγραφών. (Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης και στις Συχνές Ερωτήσεις).
4. Για υποβολή αίτησης ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών:
 Η Ηλεκτρονική Αίτηση των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), των ανήλικων προσφυγόπαιδων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α΄102) και των ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων Διεθνή Προστασία του αρθ. 51 του ν. 4636/2019 (Α’169) οι οποίοι/ες επι-θυμούν την εγγραφή τους σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ., μπορεί να υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή από τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (taxis), αφού οι κηδεμόνες τους υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία:
α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκ-παίδευσης Προσφύγων να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση,
β) δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου όπου επιθυμούν να εγγραφούν,
γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ες την Ηλεκτρονική Αίτηση,
δ) δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν:
αα) το δελτίο αιτούντος/δικαιούχου διεθνούς προστασίας
14
ββ) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ( Κ.Υ.Τ.), της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής ( Κ.Ε.Δ.),της Ελεγχόμενης Δο-μής Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ( Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α.), στην οποία δηλώνεται παράλληλα η αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών ΓΓΠΣΔΔ (taxis) ή
γγ) βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του/της ενδιαφερό-μενου/ης για την απόκτηση κωδικών ΓΓΠΣΔΔ (taxis).
 Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν ολοκλη-ρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, την Ηλεκτρονική Αίτηση για την εγγραφή των ανήλικων τέκνων τους μπορεί να υπο-βάλει ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ (taxis), υπό την προϋπόθεση ότι οι κηδεμόνες τους υποβάλλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία:
α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου να υποβάλει αντ’ αυτών την Η-λεκτρονική Αίτηση,
β) δηλώνουν την προτίμησή τους στον τύπο σχολείου που επιθυμούν να εγγραφούν,
γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ες την Ηλεκτρονική Αίτηση,
δ) δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
Οι βεβαιώσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις όλων των παραπάνω περι-πτώσεων πρωτοκολλούνται και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.
5. Για ειδικές περιπτώσεις:
 Στην περίπτωση ανήλικων ή ενήλικων μαθητών/τριών οι οποίοι/ες φιλοξενούνται σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας με εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση, την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο/η κατά περίπτωση υπεύθυνος.
 Στην περίπτωση ανήλικων ασυνόδευτων μαθητών/τριών προσφύγων, οι οποίοι/ες φιλοξε-νούνται σε Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ξενώνες, διαμερίσματα ημιαυτόνο-μης διαβίωσης κλπ), την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο/η ορισμένος/η επίτροπος, ή, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί, ο/η κατά περίπτωση υπεύθυνος/η της δομής.
15
6. Οδηγίες για την αποστολή Υπεύθυνων Δηλώσεων
Α. Οι Διευθυντές/ντριες που υποβάλλουν Ηλεκτρονικές Αιτήσεις σχετικά με τις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και οι κατά περίπτωση υπεύθυνοι/ες, πρέπει να απευθύνονται στο help desk της εφαρμογής για την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής Ηλεκτρονικών Εγγραφών για μαθητές/τριες των οποίων δεν είναι κηδεμόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απο-σταλεί Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. «Χρήσιμα έγγραφα» στην εφαρμογή) για τα ΓΕ.Λ. στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., για τα ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προηγούμενες περιπτώσεις (4,5), θα πρέπει να έχουν κάνει εκ των προτέρων είσοδο στην εφαρ-μογή με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣΔΔ(taxis), ώστε να έχει δημιουργηθεί προφίλ χρήστη.
Β. Για τις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που έχουν κατανεμηθεί σε Π.ΕΠΑ.Λ. και
α) δεν υπάρχουν σχετικά καταχωρισμένα στοιχεία στο ΠΣ myschool για αυτούς/ες ή
β) διαπιστώθηκε ότι ο Γενικός Μέσος Όρος της Γ’ τάξης Γυμνασίου ή ο βαθμός προαγω-γής από προηγούμενη τάξη δεν ταυτίζεται με τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν στο σχο-λείο, οι Διευθυντές/ντριες των Π.ΕΠΑ.Λ. αποστέλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου να ενημερωθεί κατάλληλα το εν λόγω πεδίο
(βλ. «Χρήσιμα έγγραφα» στην εφαρμογή).
Δυνατότητα εγγραφών απευθείας στο myschool
Καθ’ όλη τη διάρκεια των ηλεκτρονικών εγγραφών δεν θα υπάρχει δυνατότητα νέας εγ-γραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής στο ΠΣ myschool. Η μετάπτωση των δεδομέ- νων των εγγραφών από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές στο ΠΣ myschool γίνεται αυτό-ματα.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις κατ’ εξαίρεση και εκπρόθεσμες εγγραφές περιόδου Σε-πτεμβρίου θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
16
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Βούτσινου
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄& Β΄
6. Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Μειονοτικών Σχολείων
7. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης. Τμ. Α΄& Β΄
9. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων
11. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων
12. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Τμ. Β’
13. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
14. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Τμ. Α΄ & Β΄