Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

..........................

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε


Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω οκτακοσίων (800) θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4006/04-04-2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, τη Χάρτα Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα (Institut Fran?ais de Gr?ce), η οποία αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας και τον σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων για την ανάδειξη και την ενίσχυση των σχέσεων των δύο πολιτισμών.

Σας διαβιβάζουμε
α) την υπ. αριθ. 40325/Η1/Φ.3 ?FRANCOPHONIE /7-4-2022, με τίτλο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας& Β΄/θμιας Εκπ/σης της επικράτειας για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στην 1η Διαδικτυακή Πανελλήνια Γιορτή για τη Γαλλοφωνία και προτάσεις για ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών, κλ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - ΠΕ05 στα εμβληματικά έργα του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας» και

β) την Πρόσκληση για την 1η

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/984/οικ.5645/07.04.2022 (ΑΔΑ:6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του α? κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022 στην ιστοσελίδα του: www.apografi.gov.gr. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ανωτέρω σχετικό έως και 17/04/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί