Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ.1β του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄/199), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 56 του ν.3966/2011 (Α΄/118) και ισχύει σήμερα.
2. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄/199), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α? /193) και ισχύει.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄/199), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α? /193) και συμπληρώθηκε από την παρ.3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (Α΄/17) και ισχύει.
4. Την παρ. 17 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄/193).
5. Τα άρθρα 4, 5 και 18 του ν. 3699/2008 (Α΄/199) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων: α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών, β) έγκρισης στήριξης μαθητών από Ε.Β.Π. και γ) έγκρισης στήριξης μαθητών από Σχολικούς Νοσηλευτές, για το σχολικό έτος 2018-2019.