Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Έχοντας υπόψη:

...............................................

προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό με αποσπάσεις.
Για τον λόγο αυτόν, καλεί να καταθέσουν σχετική αίτηση:
1.μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
2. διοικητικούς ες υπαλλήλους του Υ πουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
3. διοικητικούς ες υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κλάδου ΠΕ/ΤΕ
4. διοικητικούς ες υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κλάδου ΠΕ/ΤΕ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 30/06/2023 και ώρα 13:00 έως τις 10/07/2023 και ώρα 13:00