ΣΧΕΤ: α) η υπ. αριθμ. Φ.11.1/5111/19-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΛ6146ΝΚΠΔ-9Ψ2) πρόσκληση της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς,
β) η υπ. αριθμ. 20η/8-11-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, τους οριστικοποιημένους πίνακες δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας του 2ου Γενικού Λυκείου Καστοριάς.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.361.22/68/100287/E3/12-9-2023 (Β΄5426/14-9-2023) Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, και ταυτόχρονα οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους για τους πίνακες των δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών.