... Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς που είναι ονομαστικά υπεράριθμοι ή λειτουργικά υπεράριθμοι, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας ως εξής ...