Σας αποστέλλεται συνημμένα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία πρέπει να διανεμηθεί στους/στις μαθητές/τριες της Β΄ Τάξης και τα συμπληρωμένα έντυπα να συγκεντρωθούν και θα διατηρηθούν στο σχολείο. Στη συνέχεια οι Διευθυντές θα αποστείλουν έως τις 22 Ιουνίου 2018 στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τον αριθμό μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για μαθήματα Αγγλικών και εκείνων που ενδιαφέρονται για μαθήματα ΤΠΕ.

Σε απάντηση του αριθ.860/05.02.2017 (Α.Π. ΥΠ.Π.Ε.Θ.:43461/Ε3/15.03.2018) εγγράφου σας, σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στον Γενικό Γραμματέα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν.4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74 τ.Α΄/19-05-2017), που αντικατέστησε το άρθρο 17 του Ν.1264/1982 (Φ.Ε.Κ. 79 τ. Α΄ ).
Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1264/1982 σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υπερισχύουν.
Επισημαίνουμε δε, ότι σύμφωνα με το την παρ.2 ε, στ΄, ζ΄, η’ του άρθρου 19 του Ν. 4472/2017: «ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,
στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων εννέα (9) ημέρες το μήνα,
ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω,
η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500».
Σύμφωνα με την παρ. 3 του ανωτέρω νόμου: «Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφόσον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, και στο 1/3 του αναφερόμενου στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ στ΄, ζ΄ και η΄ χρόνου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά στελέχη.»
Συνεπώς, τα μέλη του ΔΣ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. δικαιούνται άδεια απουσίας έως 3 μέρες το μήνα και έως 5 μέρες το μήνα ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της εν λόγω Ομοσπονδίας (σχετική η αριθ. πρωτ.25068/Δ2/06.12.1993 Υπουργική Απόφαση περί ανάκλησης απαλλαγής συνδικαλιστών από τα διδακτικά τους καθήκοντα).

Υπενθυμίζουμε δε, ότι εφόσον το αιτηθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο χρόνος της συνδικαλιστικής του αδείας υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί σε μείωση του ωραρίου διδασκαλίας, όπως αυτό προβλέπεται από την προαναφερόμενη εγκύκλιο. Είναι ευνόητο δε, ο τρόπος διευκόλυνσης να καθορίζεται σε συνεννόηση του εκπαιδευτικού με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είναι τοποθετημένος και με τον οικείο Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018).
2. Το αριθ. πρωτ.: 44483/Ε3/16-3-2018 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ, έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με τους νέους κλάδους και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε


Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, παράγραφοι 1 και 2, του Ν 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018), το εκπαιδευτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς, υπάγεται στους νέους κλάδους και ειδικότητες, από 02-03-2018, μετά την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων, ως ακολούθως:

Συνημμένα
Download this file (ΩΨΤ54653ΠΣ-0ΛΩ.pdf)ΩΨΤ54653ΠΣ-0ΛΩ.pdf[ ]2153 kB

Γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις σχετικές δοκιμασίες της 4ης (Ιούνιος - Ιούλιος 2014) και 5ης περιόδου (Μάιος - Ιούλιος 2015) στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους μέσω του Πληροφορικού συστήματος (MIS) της Πράξης, με χρήση των κωδικών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή: Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Β Επιπέδου)

 Τέλος, υποβολή ένστασης επί των ως άνω αποτελεσμάτων είναι δυνατή εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) της Πράξης, ήτοι έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23.10.2015 και ώρα 15:00, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), επί της οδού Α. Τσόχα 36, 11521-Αμπελόκηποι, Αθήνα, με Θέμα: Για τα αποτελέσματα της 4ης και 5ης περιόδου πιστοποίησης Β' επιπέδου ΤΠΕ – Υποβολή Ένστασης και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του τριημέρου, γεγονός που αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου ΙΕΠ.

Σε συνέχεια της από 07/11/2014 σχετικής ανακοίνωσης γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α και Β επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αντίστοιχες δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων:

  • 3ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2012)
  • 4ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Ιούνιος – Ιούλιος 2013),
  • 2ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2011 - Φεβρουάριος 2012) και
  • 3ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Σεπτέμβριος 2013)

στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι πρωτότυπες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης πρόκειται να αποσταλούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τελικό δικαιούχο της Πράξης, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των δικαιούχων εκπαιδευτικών. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση.

Παράλληλα, για διευκόλυνση των δικαιούχων εκπαιδευτικών, διατίθενται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis) με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, «ψηφιοποιημένα αντίγραφα» των πρωτοτύπων Βεβαιώσεων Πιστοποίησης (Επιλογή: «Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Α' (ή Β’) Επιπέδου Τ.Π.Ε.» -> «Εκτύπωση «ψηφιοποιημένου αντιγράφου» πρωτότυπης Βεβαίωσης Πιστοποίησης»), για χρήση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.