Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης η για οριστική τοποθέτηση.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης η για οριστική τοποθέτηση. Σας ενημερώνουμε ότι από 14-2-2020 μέχρι και 20-2-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Α. Σας αποστέλλουμε: i) αναμορφωμένο πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις (όπως διαμορφώθηκαν μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών) κατά σχολική μονάδα, κλάδο ή ειδικότητα και ii) ονομαστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων.

Β. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση και οι μετατιθέμενοι, των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ78, και ΠΕ87.02 να υποβάλουν δήλωση οργανικής τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο μέσο  έως και την Πέμπτη 25-7-2019.

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σάς αποστέλλουμε συνημμένα:

α)    Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.

β)    Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.

γ)    Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2019.

δ)    Δήλωση τοποθέτησης των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας,

καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 ΟΜΑΔ., ΠΕ04.04, ΠΕ05, ΠΕ78, ΠΕ86, ΠΕ11 και ΠΕ87.02 οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, έως και την Παρασκευή 19-7-2019.

Έχοντας υπόψη:

...........

  • Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν, έως και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε (και ισχύει) με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

      

       Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους και εμπίπτουν στον κλάδο που διαπιστώθηκε η οργανική υπεραριθμία.

      

       Επισημαίνεται, ότι η δήλωση ονομαστικής υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων.

Η υποβολή της μπορεί να γίνει με: