Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 31/18-06-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 26ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2021 για το σχολικό έτος 2020-2021 που προκηρύσσει το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών/τριών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της  Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους. Ο Διαγωνισμός Αστρονομίας διεξάγεται τόσο στα Λύκεια όσο και στα

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 87645/Δ2/07-07-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην από 18-05-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 34/02-07-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «HACKATHON ATHENS 2020- SELMA».
O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας

Σχετ: το με αριθμό πρωτ. Φ.15/80095/Δ2/24-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://geography.aegean.gr/), στο πλαίσιο εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του, και σε συνεργασία με το έργο LIFE TERRACESCAPE (http://www.lifeterracescape.aegean.gr/

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 77964/Δ2/22-06-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στην από 15-05-2020 αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 31/18-06-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού για το σχολικό έτος 2020-2021. O εν λόγω Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Εθνικό

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 65/11-05-2020 έγγραφό σας με θέμα «Έγκριση Φιλολογικών Διαγωνισμών (Ιστορίας, Ορθογραφίας, Ετυμολογίας) για μαθητές Γυμνασίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, της Ελλάδας», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 33/25-06-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή των 5ων