Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε


Την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/02-10-2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ. Α΄/06 -09-2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.», να υποβάλουν σχετική αίτηση από την Τρίτη 10-09-2019 έως και Δευτέρα 23-09-2019.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

Συνημμένα
Download this file (6Ψ624653ΠΣ-95Ζ.pdf)6Ψ624653ΠΣ-95Ζ.pdf[ ]169 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ.xls)ΑΙΤΗΣΗ.xls[ ]84 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]45 kB

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.....................................................

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με τριετή θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2022 και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τη Πέμπτη 05-09-2019 έως και τη Τετάρτη 18-09-2019 στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Καστοριάς, Καραολή 10 (3ος όροφος).

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...............................

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2022 και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την Πέμπτη 05-09-2019 έως και την Τετάρτη 18-09-2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Καστοριάς, Καραολή 10 (3ος όροφος)

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

........................

 

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και επισυνάπτεται, από Πέμπτη 05-09-2019 έως και Τετάρτη 18-09-2019.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

Συνημμένα
Download this file (Αίτηση.docx)Αίτηση.docx[ ]19 kB
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc[ ]45 kB
Download this file (Ω4ΝΑ4653ΠΣ-ΥΨ3.pdf)Ω4ΝΑ4653ΠΣ-ΥΨ3.pdf[ ]182 kB

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

.........................................

 

Αποφασίζουμε


Τοποθετούμε τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνου Βασίλειο του Λουκά, κλάδου ΠΕ03, του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς, ως διευθυντή στο ΓΕΛ Μεσοποταμίας, από 30-8-2019 έως τη λήξη της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, δηλαδή στις 31-7-2020.

Συνημμένα
Download this file (Ψ0ΑΕ4653ΠΣ-ΥΣΦ(1).pdf)Ψ0ΑΕ4653ΠΣ-ΥΣΦ(1).pdf[ ]178 kB