Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

............................................

Αποφασίζουμε


Προσλαμβάνουμε 1719 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 και ΤΕ01, ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

.....................................................

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Την πρόσληψη 866 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, στη Β/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2019-2020, όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

 

......................................

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Την πρόσληψη 1688 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, στη Β/θμια ΕΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», για το διδακτικό έτος 2019-2020, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

..................................

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Την πρόσληψη 80 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ως προσωρινών αναπληρωτών (πλήρους ωραρίου) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020 στα Κ.Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης, 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5048220, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

.......................

Αποφασίζουμε


Την πρόσληψη 259 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ61 & ΠΕ60.ΕΑΕ), 1638 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.ΕΑΕ), 4 εκπαιδευτικών Αγγλικής ΕΑΕ (ΠΕ06.ΕΑΕ), 17 εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών ΕΑΕ (ΠΕ08.ΕΑΕ), 18 εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ (ΠΕ11.ΕΑΕ), 23 εκπαιδευτικών Μουσικής Επιστήμης ΕΑΕ (ΠΕ79.01.ΕΑΕ), 23 εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΑΕ (ΠΕ86.ΕΑΕ), 13 εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής ΕΑΕ (ΠΕ91.01.ΕΑΕ), 1 εκπαιδευτικού Δραματικής Τέχνης ΕΑΕ (ΠΕ91.02.ΕΑΕ), 4 εκπαιδευτικών Μουσικής μη ανώτατων ιδρυμάτων ΕΑΕ (ΤΕ16.00.ΕΑΕ), 2 εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), 2 εκπαιδευτικών Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ91.01) και 1 εκπαιδευτικού Δραματικής Τέχνης (ΠΕ91.02) ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 6 έως και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019. Θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.