Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

............................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Προσλαμβάνουμε 986 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης ως προσωρινούς αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

........................................

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Προσλαμβάνουμε 395 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων στη Β/θμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5069864

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

......................................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 145 εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, στα Μουσικά Σχολεία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

..........................................

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Προσλαμβάνουμε 520 εκπαιδευτικούς, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδικό ΟΠΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

.....................................

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Προσλαμβάνουμε 377 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και