Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ.1β του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄/199), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 56 του ν.3966/2011 (Α΄/118) και ισχύει σήμερα.
2. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄/199), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’ /193) και ισχύει.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄/199), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’ /193) και