Στο πλαίσιο της έναρξης της Δ΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:

Με βάση την επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε ότι οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), 1ης περιόδου 2019, θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.

Ώρα προσέλευσης στο Εξεταστικό Κέντρο: 10:30 π.μ.
Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 
• Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή τη Στρατιωτική σας Ταυτότητα ή το ισχύον Διαβατήριό σας. 
• Ένα στυλό χρώματος μπλε

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες.

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 59/13-12-2018 του Δ.Σ. ΙΕΠ) και των υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ4/177399/Δ4/22.10.2018, Φ4/199568/Δ4/20.11.2018 και Φ4/22513/Δ4/13.02.2019 εγκυκλίων ενημέρωσης σχετικά με την έκδοση νέου π.δ. με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αξιολόγησης:


(α) των μαθητών/-τριών των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016,
(β) των μαθητών/-τριών των Γ’ και Δ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2018-19 και της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-20,,
(γ) των μαθητών/-τριών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017 για τη Δ’ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχ. έτους 2018-19 και
(δ) των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»


σας αποστέλλουμε νέα ενημερωτική εγκύκλιο βάσει του συνόλου των διατάξεων του προωθούμενου π.δ.. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των διατάξεων του προαναφερθέντος π.δ. περιλαμβάνονται και διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα αξιολόγησης με διαφορετικό τρόπο από τις αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 40/2018 (Α’ 76).

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούν στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας:

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει, 2. της υπ’αριθμ.Φ11/97153/Δ4 /13-06-2018 (Β΄2230) Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»,
3. της υπ’ αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
4. της υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 (Β΄2726)Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει,
5. της υπ’ αριθμ. αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 (Β΄4191) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Υγείας, με θέμα «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
6. της υπ’ αρ. 26385 (B’491) ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. της με αρ. πρωτ. 9606/21-3-2017 Απόφασης «Ένταξης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»», καθώς και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω Πράξης και των Υποέργων αυτής όπως τροποποιείται και ισχύει,
8. του λοιπού θεσμικού πλαισίου που αφορά σε θέματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias).

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ και Β’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους παρακάτω:

Συνημμένα
Download this file (Ω3ΑΓ4653ΠΣ-Λ9Π.pdf)Ω3ΑΓ4653ΠΣ-Λ9Π.pdf[ ]810 kB