Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή.
Σας ενημερώνουμε ότι από 9-12-2020 μέχρι και 15-12-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Σχετ.: Οι υπ΄αριθμ. 149629/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) και 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής, ελέγχου και παραλαβής των αιτήσεων μετάθεσης, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων, ως εξής:
α) Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης είναι η 17/11/2020  και ώρα 15:00, σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων σχ. έτους 2020-2021

Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα πρέπει να γίνει οριστικοποίηση των υποβληθέντων αιτήσεων μετάθεσης.

Αιτήσεις οι οποίες είναι σε κατάσταση  προσωρινή αποθήκευση δεν θα εξεταστούν.

 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΔΔΕ Καστοριάς

2467055217

2467055203

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,στο πλαίσιοτης διαδικασίας διενέργειαςτων μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2020-2021, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης μετα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθεςκατηγορίες:

α)σε Κ.Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις εξειδίκευσης στη συμβουλευτικήστονεπαγγελματικόπροσανατολισμό

β)σε Κ.Ε.Σ.Υ. καισεπεριοχές μετάθεσης για τηνΕ.Α.Ε.

γ) σε Μουσικά