Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

........................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση της κάτωθι αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (9Ψ3Ο46ΜΤΛΗ-ΠΘΝ.pdf)9Ψ3Ο46ΜΤΛΗ-ΠΘΝ.pdf[ ]276 kB

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

........................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση της κάτωθι αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (6ΨΙ446ΜΤΛΗ-86Η.pdf)6ΨΙ446ΜΤΛΗ-86Η.pdf[ ]275 kB

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση και διάθεση του κάτωθι αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, από 08/01/2021, ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (ΩΞΨΟ46ΜΤΛΗ-2ΝΛ.pdf)ΩΞΨΟ46ΜΤΛΗ-2ΝΛ.pdf[ ]910 kB

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

............................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


τοποθετούμε προσωρινά την Πεγγλίδου Ελευθερία του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87.02, που προσελήφθη με την αριθμ. 912/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ9146ΜΤΛΗ-ΣΚ8) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου, στο
ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (999046ΜΤΛΗ-ΚΨΠ.pdf)999046ΜΤΛΗ-ΚΨΠ.pdf[ ]207 kB

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση-διάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (92Β346ΜΤΛΗ-ΓΩΤ.pdf)92Β346ΜΤΛΗ-ΓΩΤ.pdf[ ]936 kB