Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) με θέμα: «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών … και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του κεφ. Β του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-5-2010) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α’/14-5-2015), του Ν. 4351/2015

Συνημμένα
Download this file (751Ν4653ΠΣ-Α9Θ.pdf)751Ν4653ΠΣ-Α9Θ.pdf[ ]186 kB

Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 2,21 και 35 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης … και άλλες διατάξεις.» Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  3. Αριθ
Συνημμένα
Download this file (ΨΝΠ74653ΠΣ-ΘΜΙ.pdf)ΨΝΠ74653ΠΣ-ΘΜΙ.pdf[ ]237 kB

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35 και 36 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
  2. Την αριθμ. Φ.351.1/22/141872/Ε3/04-09-2018 (ΦΕΚ 3813, Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Παράταση προθεσμίας»
  3. Την αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/25-09-2018 (ΦΕΚ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35 και 36 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
  2. Την αριθμ. Φ.351.1/22/141872/Ε3/04-09-2018 (ΦΕΚ 3813, Β΄) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Παράταση προθεσμίας»
  3. Την αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/25-09-2018 (ΦΕΚ

1. Διαδικασία επιλογής Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
Η επιλογή Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων και των διδασκουσών της σχολικής μονάδας.
Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν/μία εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο/η για το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα και στο οποίο