Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
(α) του άρθρου 5, παρ. 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν,
(β) των άρθρων 6, 7, 17, 20 & 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.»
2. Την αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄, ΑΔΑ: 6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ) υ.α. με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019.»
3. Την αριθμ. 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄ ΑΔΑ: ΨΗΒ24653ΠΣ-ΖΜ1)υ.α. με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019».
4. Την αριθμ. 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄, ΑΔΑ: Ω6Ω64653ΠΣ-ΝΛΓ) υ.α. με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019».

5. Την αριθμ. 169735/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 3727 Β΄) με θέμα «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Την αριθμ. 102655/Δ2/21-6-2018 (ΦΕΚ 2786 Β΄) κ.υ.α. με θέμα «Ίδρυση Μουσικού Σχολείου Σάμου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης».
7. Την αριθμ. 134027/E2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399 Β΄, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3419 Β΄) υ.α. με θέμα «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
8. Το αριθμ. Φ.1/Γ/294/136374/Β1/16-8-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Συμπληρώνουμε τις εν θέματι υπουργικές αποφάσεις και καλούμε τους εγγεγραμμένους στους:
(α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,
(β) οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Μουσικών Ειδικεύσεων και
(γ) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),
σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και όσους υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων, στο πλαίσιο των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπ/ση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.

Προθεσμία υποβολής από 24-08-2018 έως και 30-08-2018.

Συνημμένα
Download this file (ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6.pdf)ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6.pdf[ ]883 kB