Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
β. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.», όπως ισχύει.
γ. Των άρθρων 2, 5, 5Α, 6, και 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
δ. Του άρθρου 59, παρ. 17, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
ε. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110 Α΄) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
στ. Του άρθρου 46, παρ. 1, του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
ζ. Των άρθρων 28, παρ. 6, και 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως το άρθρο 29 τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την υπ’αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 56265/E1/5-4-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.», (ΦΕΚ 1281/τ.Β΄/11-4-2018, ΑΔΑ: ΨΗΒ24653ΠΣ-ΖΜ1).
7. Την αριθμ. 138838/Ε1/24-08-2018 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16 ανά μουσική ειδίκευση, σχολικού έτους 2018-2019», όπως ισχύει.
8. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 243/30559/11-09-2018 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (ΦΕΚ 280/Α΄/2006) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών - ωρομισθίων).
9. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 28 του Ν.4559/2018 (Α΄142)» με Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ: ΩΟΠΣ465ΧΙ8-Μ48) στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
10. Την αριθμ. 155795/Ε1/19-09-2018 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.250 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομισθίων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σχολικού έτους 2018-2019 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»
11. Την από 21/09/2018 βεβαίωση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Σ. 96/21-09-2018), που αφορά στην εισήγησή της για πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου σύμφωνα με τους συνημμένους σε αυτή πίνακες, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. 157858/Δ2/24-09-2018 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.


Αποφασίζουμε:


Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 431 εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, όπως περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, οι οποίοι τοποθετούνται στα Μουσικά Σχολεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομά τους: