Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α΄/31.05.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ. Του άρθρου 1, παρ. 8 και του άρθρου 5, παρ. 1β του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20.11.2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
δ. Του άρθρου 6, παρ. 5 και 13α του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄/22.07.2004) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», όπως ισχύουν.
ε. Των άρθρων 2, 5, 5Α, 6, 7Α και 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

ζ. Του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
η. Το άρθρο 38 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τΑ΄/04.12.2015) περί «Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
θ. Τις διατάξεις του Ν. 4415/06-09-2016 (ΦΕΚ τ. Α΄159/06-09-2016) και του Ν. 2413/17-06-1996 (ΦΕΚ τ. Α΄124/17-06-1996) περί Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
ι.Το άρθρο 3 του Ν. 4395/8-6-2016 (ΦΕΚ 110/ Α΄/7.6.2016) περί «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού».
ια. Του άρθρου 46, παρ. 1, του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α΄/04.04.2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
ιβ. Του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄/17.04.2003) Ρυθμιστική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
3. Την αρίθ. 2458/22-02-2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 267/1-03-2005 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθ. 92605οικ/20-09-2005 (ΦΕΚ 1334/21-09-2005 τ. Β΄) περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.
4. Την αρίθ. 120546/Δ2/ 28-09-2010 (ΦΕΚ 1595/Β΄/1.10.2010) Υ.Α. περί «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων».
5. Τις διατάξεις της. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3.9.2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2255/11-09-2013 τ.Β΄) περί Υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών−βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Την αριθμ. πρωτ. 56263/Ε1/05-04-2018 (ΦΕΚ 1283Β΄/11.4.2018) Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα : «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019»
7. Την αρίθ. πρωτ. 56265/Ε1/05-04-2018 (ΦΕΚ 1281/Β΄/11.4.2018) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα : α) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών EM16 για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019».
8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. To αριθμ. πρωτ. 351/21-05-2018 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου με Λ.Τ. Αυλώνα, «Πρόβλεψη εκπαιδευτικών αναγκών για το σχολικό έτος 2018-19».

10. Το αριθμ. 22562//01/2018/16-07-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ με θέμα «Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) για το σχολικό έτος 2018-2019».


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (01 ή 02 ή 03 ή 04 ή 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ80, ΠΕ11, ΠΕ79.01 ή ΤΕ16 και ΠΕ86 να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2018-2019 και για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις το οποίο λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) .
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής από την Πέμπτη 19-07-2018 έως και την Τρίτη 31-07-2018.

Συνημμένα
Download this file (6ΑΒΣ4653ΠΣ-ΨΚΠ.pdf)6ΑΒΣ4653ΠΣ-ΨΚΠ.pdf[ ]1087 kB