Κοινοποιούμε:

α)    Πίνακα άρσης ονομαστικών υπεραριθμιών.

β)    Πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ανά σχολική μονάδα.

γ)    Πίνακα με τα οργανικά κενά, κατά ομάδα σχολείων, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2017.

δ)    Δήλωση τοποθέτησης των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.

 και

 καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ07 και ΠΕ04.04 οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων των ομάδων σχολείων Α΄ και Β΄ της περιφερείας μας, από την Τρίτη 30-5-2017 έως και την Τετάρτη 31-5-2017.