Α) Πίνακας με τα οργανικά κενά κατά ομάδα σχολείων, κλάδο ή ειδικότητα, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις του 2019.

Β)  Πίνακας με τις οργανικές υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα.

Γ)  Δήλωση ονομαστικής υπεραριθμίας

Δ)  Πίνακας ομάδων σχολείων της περιφερείας μας

  • Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν, έως και την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε (και ισχύει) με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.

       Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους και εμπίπτουν στον κλάδο που διαπιστώθηκε η οργανική υπεραριθμία.

       Επισημαίνεται, ότι η δήλωση ονομαστικής υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων.

Η υποβολή της μπορεί να γίνει με:

  • Κατάθεση της δήλωσης στα γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς
  • Εmail στο ddestaff[at]dide.kas.sch.gr (θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου)

Παρατήρηση: Στη Σχολική Μονάδα στην οποία προέκυψε οργανική υπεραριθμία και έχει οργανική σ’ αυτή ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ή της ειδικότητας, όπου διαπιστώθηκε η οργανική υπεραριθμία, δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από πλευράς του/της εκπαιδευτικού που υπάγεται στην παραπάνω κατηγορία.