ΘΕΜΑ:  «Τοποθετήσεις –  Αποσπάσεις – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών»

 Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.1 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
  2. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97 για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
  3. Την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Φ1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων… διδασκόντων»
  4. Την αριθ. 137201/ΓΔ5/25-8-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Τροποποίηση της υπ. … προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες»
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Υπολογισμός του εβδομαδιαίου ωραρίου των εκπαιδευτικών»
  6. Την αριθ. 76099/Δ2/11-5-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και την αριθ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου».
  7. Τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της περιφερείας μας.
  8. Την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.
  9. Την αριθ. 11η/13-9-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

αποφασίζουμε...