Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.1 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
  2. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97 για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
  3. Την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων… διδασκόντων»
  4. Την αριθ. 11η/13-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

....