Σχετ.: Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/οικ.22308/4-12-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΛ)

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ανωτέρω σχετικό από 4/12/2020 έως και 14/12/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να λάβουν γνώση του Ν.4440/2016 όπως ισχύει, καθώς και των πιο πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.apografi.gov.gr επιλέγοντας στη συνέχεια

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..........................................

π ρ ο σ κ α λ ε ί


Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του ν. 4547/2018) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς, να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, η οποία και
επισυνάπτεται, από την Τρίτη 10-11-2020 έως και την Τρίτη 24-11-2020.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο

Ενόψει των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 καλείσθε να αναρτήσετε άμεσα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής σας σήμερα την ακόλουθη ανακοίνωση, η οποία θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στη διοικητική περιφέρειά σας:
«Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ανακοίνωση.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ανακοίνωση.pdf[ ]360 kB

Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και των αναπληρωτών τους.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

...........................................................

 

καλεί


τους ενδιαφερόμενους:


α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

.....................................

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την τοποθέτηση του Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ03, στη θέση του Υποδιευθυντή του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς, από 06-11-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α ́/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».

Συνημμένα
Download this file (ΨΣΩΑ46ΜΤΛΗ-7ΜΖ.pdf)ΨΣΩΑ46ΜΤΛΗ-7ΜΖ.pdf[ ]150 kB