Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

καλεί


εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με τετραετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125) η οποία θα αποδεικνύεται από  αντίστοιχο πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών στα ακόλουθα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κατά Περιφέρεια ως εξής:

Εν όψει της θεσμοθέτησης νέου πλαισίου Υποστηρικτικών Δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι από την έκδοση της παρούσας αναστέλλεται η διαδικασία επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α..

Συνημμένα
Download this file (6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ KEA.pdf)6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ KEA.pdf[ ]251 kB

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2018-2019 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης,
δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) ανακοινώνει την πραγματοποίηση σειράς δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων (master class). Τα μαθήματα αυτά αποτελούν το αποτέλεσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία έχουν εκπονηθεί μέχρι τώρα από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα που συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριότερων προτεραιοτήτων του ανωτέρω Οργανισμού: Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, κράτος δικαίου, κ.λπ. Υπάγονται στις άτυπες μορφές εκπαίδευσης, μετα-πανεπιστημιακού επιπέδου. Απευθύνονται σε όσους εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στις δημοκρατικές αρχές τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν καθημερινά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τον κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων με θέμα “Old and new media and fake news”. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου master class εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με αναγνωρισμένους στα θέματα αυτά ειδικούς. Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι να συμβάλουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αναγνώρισης της αξιόπιστης ή μη πληροφόρησης, κατά την πλοήγηση σε διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, τα μαθήματα θα τους προσφέρουν αφενός ενημέρωση σχετικά με τις όψεις της παραπληροφόρησης και αφετέρου καθοδήγηση αναφορικά με την εφαρμογή του περιεχομένου των εν λόγω μαθημάτων σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα δίνουν απαντήσεις σε ζητήματα δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη που αντιμετωπίζουν στο δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

................

Ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι


την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θητεία που λήγει στις 31 Ιουλίου 2022 και καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την Τετάρτη 15-05-2019 έως και την Δευτέρα 28-05-2019 στη Δ/νση Δ.Ε. Καστοριάς, Καραολή 10 (3ος όροφος).