Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...............................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση της Παπουτσή Άννας, κλάδου ΠΕ87.03, στη θέση του Δεύτερου Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, από 14-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.». Στους υποδιευθυντές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ 102 τ. Α΄).