Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση του Ταμβάκη Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ79.01, στη θέση του Υποδιευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, από 14-10-2020 έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το
άρθρο 52 του ν.4692 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.».