Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

..................................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


την τοποθέτηση της Γεωργίου Μαρίας, κλάδου ΠΕ86, στη θέση του Δεύτερου Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ Καστοριάς, με θητεία έως 31 Ιουλίου 2020, ύστερα από τη σχετική πρόταση του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής.