Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
β. Των άρθρων 2 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
γ. Του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Του άρθρου 59 παρ.17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
ε. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110 Α΄) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
στ. Του άρθρου 46, παρ. 1, του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις»
ζ. Των άρθρων 72, 73, 74, 75 και 80 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως (τα άρθρα 73 και 75) τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθ. πρωτ. 208/4.11.2016 (ΑΔΑ: ΨΠΟΨ4653Ο7-Α7Γ) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης με θέμα: "«Ένταξη της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020" και την αριθ. πρωτ. 689/22.06.2017 (ΑΔΑ: ΩΣΓ5465ΧΙ8-ΧΥ8) 1η Τροποποίηση Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης με θέμα: «Ένταξη της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.».
6. Το Τεχνικό Δελτίο της εν λόγω Δράσης.
7. Την αριθ. πρωτ. 139654/ΓΔ4/23.08.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2985 Β΄) με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».
8. Την αριθ. πρωτ. 134803/ΓΔ4/09-08-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3580 Β΄) με θέμα «Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).
9. Την αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019.», (ΦΕΚ 1283/τ.Β΄/11-4-2018, ΑΔΑ: 6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ).
10. Tην υπ’ αριθμ. 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621 Β΄, ΑΔΑ: ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμπληρωματική των υπ’ αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄), 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄) και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄) υ.α..
11. Την αριθμ. 138839/Ε1/24-08-2018 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019».
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Προσλαμβάνουμε 5 εκπαιδευτικούς, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ86, ως προσωρινούς αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2018-2019, όπως αυτοί αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: