Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3412/10-08-2018 δημοσιεύτηκε:
η με αρ. πρωτ. 119177/Δ2/13-07-2018 Υ.Α (ΑΔΑ: 9ΨΖΜ4653ΠΣ-Θ0Ρ) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση στους Διευθυντές όλων των Εσπερινών Γενικών Λυκείων της αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι θα πρέπει να την αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τους, για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.