Απόφαση Τοποθέτησης Διευθύντριας στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Συνημμένα
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.pdf)Απόφαση[ ]425 kB

Γνωρίζουμε στους γονείς – κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών για την Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, ότι με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και των καθηγητών/τριών Μουσικής του Νομού, αύριο Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 11:00 π.μ. στο 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς, θα γίνει δοκιμαστικό τέστ για τους υποψήφιους μαθητές. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εξοικείωση των μικρών μας μαθητών με το χώρο των εξετάσεων (2ο ΓΕΛ Καστοριάς) και το περιεχόμενο των εξετάσεων που για πρώτη φορά διεξάγονται στο Νομό μας.

Καλωσορίζουμε τους πρώτους υποψήφιους μαθητές της Α΄ τάξης του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς με τη διαβεβαίωση ότι παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θα είμαστε, πάντα, κοντά τους.

Συνημμένα
Download this file (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΜΜΕ.doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΜΜΕ.doc[ ]39 kB

...

σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α) Εισηγούμαστε την έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς κατά το
σχολικό έτος 2017-18.
Β) Περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων μαθητών, ορίζεται το διάστημα
30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς.
Στην περίπτωση που το Μουσικό Σχολείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα για την
πρωτοκόλληση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 31η Αυγούστου,
παρακαλείται η Δ.Δ.Ε. Καστοριάς όπως δεχθεί και πρωτοκολλήσει τις σχετικές
αιτήσεις.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στον Νομό Καστοριάς. Οι γονείς ή
κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από
λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η
διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Γ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται η Διευθύντρια του Μουσικού
Σχολείου Καστοριάς όπως αποστείλει δια της οικείας Δ.Δ.Ε την πρότασή της για τον
αριθμό των τμημάτων και των εισακτέων μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω 2 και 3.
Δ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας όπως αποστείλει την πρόταση μελών για την
Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ως
άνω 2 και 3.
Ε) Έως την 6η Σεπτεμβρίου η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων Θα εισηγηθεί
για τη συγκρότηση των μελών της Ε.Ε., δυνάμει της οποίας θα εκδοθεί η σχετική
Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
ΣΤ) Για τη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου του
Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ` αριθμ.
70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018»
(ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.05.2017 Εγκύκλιο
(ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο)
Ζ) Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στην Α΄ τάξη
Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-18 ορίζεται
η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.
Η) Όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής για το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
θα είναι ο Ταμπουράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

...

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Αναθέτουμε καθήκοντα προσωρινής αναπληρώτριας Δ/ντριας για την κενή θέση διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, στην Καραγιάννη Αννούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ18.14, με βαθμό Ά, του Γυμνασίου Μεσοποταμίας, από την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, ημέρα πράξης ανάληψης υπηρεσίας, μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και ανάδειξη του/της νέου/ας διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, των αναγραφόμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και σύμφωνα με την πράξη 9/21-08-2017 του  διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής,  ολοκληρώθηκε η, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017), διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς και επειδή ουδείς/μία υποψήφιος/α,  κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, πληροί τις απαιτούμενες, κατά τις σχετικές διατάξεις, προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει προκήρυξη της θέσης διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.