Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

...

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Αναθέτουμε καθήκοντα προσωρινής αναπληρώτριας Δ/ντριας για την κενή θέση διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, στην Καραγιάννη Αννούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ18.14, με βαθμό Ά, του Γυμνασίου Μεσοποταμίας, από την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, ημέρα πράξης ανάληψης υπηρεσίας, μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και ανάδειξη του/της νέου/ας διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, των αναγραφόμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και σύμφωνα με την πράξη 9/21-08-2017 του  διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής,  ολοκληρώθηκε η, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017), διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς και επειδή ουδείς/μία υποψήφιος/α,  κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, πληροί τις απαιτούμενες, κατά τις σχετικές διατάξεις, προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει προκήρυξη της θέσης διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

- Ίδρυση Μουσικών Γυμνάσιων

- Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

- Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016- 17

- Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Γυμνάσιων

Καλούμε

τους γονείς που τα παιδιά τους πήραν το Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου φέτος (σχ. έτος 2016-2017) και επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Καστοριάς

 στα τηλέφωνα    2467055231, 2467055216, 2467055217 ,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Τετάρτη 12-07-2017 έως και Παρασκευή 28-07-2017 και να δηλώσουν τη συμμετοχή του παιδιού τους στη διαδικασία των υποχρεωτικών Εισαγωγικών Εξετάσεων στη Μουσική, για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.