Σε συνέχεια των Φ251/41145/Α5/27-3-2020 και Φ251/ 41148 Α5/27-3-2020 εγκυκλίων μας σχετικά με την εξ αποστάσεως υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (ΑΔ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ είτε με το Νέο είτε με το Παλαιό σύστημα, παρακαλούμε για τα ακόλουθα:


1. Η ΑΔ απεστάλη (μέχρι τις 9 Απριλίου) από τους/τις υποψηφίους και ήδη έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool (μέχρι τις 29 Απριλίου) από τα Λύκεια. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο Λύκειο, από το πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να κληθούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης. Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου ξεκινώντας με τους αποφοίτους. Παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων να καλέσουν τους/τις υποψηφίους/ες για την ανωτέρω διαδικασία και να τους/τις ενημερώσουν ότι αν δεν προβούν στην επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσής τους τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020.

«Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, …».

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

 

............................................

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την αντικατάσταση των άρθρων 1 έως 7 της Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄ Διορθώσεις Σφαλμάτων) για την εισαγωγή των υποψηφίων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής, ως ακολούθως:

Σας αποστέλλουμε τις συνημμένες εγκυκλίους σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 και την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση σε αυτές.

Παράλληλα σας προωθούμε σε link το Δελτίο Τύπου https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis  όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και όπου υπάρχουν όλα τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες.

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμ. Φ.251/25089/Α5 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) Υ.Α. που αφορά την πρόσβαση, τις διαδικασίες και τα όργανα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα, από το 2020 και εφεξής. Συνοπτικά παρουσιάζουμε κατά κεφάλαιο τη συνημμένη Υπουργική Απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Καθορίζεται το πλαίσιο της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, ο τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η υποβολή δήλωσης προτίμησης -Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία επιλογής εισαγομένων, η έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής και η προθεσμία εγγραφής εισαγομένων.