«Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, …».

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:

 

............................................

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την αντικατάσταση των άρθρων 1 έως 7 της Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄ Διορθώσεις Σφαλμάτων) για την εισαγωγή των υποψηφίων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής, ως ακολούθως:

 

ΑΡΘΡΟ 1


Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
1. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), των αντίστοιχων τομέων του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) και άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 της Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 και 1940 Β΄), εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις: