Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμ.Φ.253/69990/Α5/7-5-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736 Β΄/17-5-2019) με θέμα «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών» και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.