Η διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στα Μουσικά Γυμνάσια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2018-2019 θα διενεργηθεί στο χώρο του κάθε σχολείου την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 από αρμόδια επιτροπή(Επιτροπή Επιλογής).
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371).