Για την άρτια διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών της μυστικής ψηφοφορίας κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή Διευθυντών-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης μας

Επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Τόσο ο Σύλλογος Διδασκόντων όσο και η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να έχουν υπόψη τους τα άρθρα 6,7,8,9,10 και 11 της αριθμ. Φ361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915 τ. Β/20-05-2015) Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  2. Η Εφορευτική Επιτροπή να προβεί σε αυστηρό έλεγχο για την ύπαρξη τυχόν κωλύματος συμμετοχής στη μυστική ψηφοφορία, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 19  4 παρ.1 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α/14-05-2015)
  3. Οι κάλπες θ’ ανοίξουν (θα αποσφραγισθούν) σε όλα τα ημερήσια σχολεία στις 13:30 και στα εσπερινά σχολεία (ΓΕ.Λ Γυμνάσιο) από 17:00 έως 18:00, σύμφωνα με την αριθμ. Φ361.22/46/96167/Ε3/17-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  4. Σας κοινοποιούμε:

α) ένα νέο ενδεικτικό υπόδειγμα πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής (αποτελεί συμπλήρωση, σε κάποια σημεία, του προηγούμενου υποδείγματος που αποστείλαμε).

β) Πίνακα αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί από όλες τις Εφορευτικές Επιτροπές ο αναγραφόμενος πίνακας αποτελεσμάτων, ώστε να γίνει με ενιαίο τρόπο η ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.

  1. Η ηλεκτρονική αποστολή του πίνακα αποτελεσμάτων παρακαλούμε να γίνει αμέσως μετά την καταμέτρηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας
  2. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τριμελή Επιτροπή Εκλογών της ΔΔΕ   Καστοριάς για τυχόν απορίες επί της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας και της αποστολής των αποτελεσμάτων.

Είμεθα στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.