Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς:

προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή του Ενιαίου  Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, κεφάλαιο Ε΄ του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και τις  προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (Α΄50),όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν.4473/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄)  Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α΄)

και  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017...