Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδoνίας

Έχοντας υπόψη:

..........................................

 

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς,  ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του και θα συνεχίσει να τα ασκεί έως την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης», και

 Καλούμε

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται από την Πέμπτη 17-09-2020 έως και την Δευτέρα  28-09-2020.