Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας


Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:


1.Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περ/κών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή καιεκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/ 14-5-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
7. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ΄ της αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφασης του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων ( ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης….».
8. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
9. Την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ915/τ.Β΄/20-05-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
10. Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
11. Την αριθμ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Την αριθμ. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Την αριθμ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
14. Την αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
15. Την αριθμ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών.
16. Την αριθμ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/03-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
17. Την αριθμ. Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Χρονοδιαγράμματα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
18. Την αριθμ. Φ.361.22/42/90656/Ε3/09-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
19. Την αριθμ. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
20. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 (ΑΔΑ: ΤΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 (ΑΔΑ: 693Λ465ΦΘ3-ΗΞΑ) και Φ.350/78/90450/Ε3/8-6-2015 (ΑΔΑ:Ω8ΝΜ465ΦΘ3-ΒΓΘ) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής
Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» και ισχύει.
21. Την αριθμ. πρωτ. 3094/26-6-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς».
22. Την αριθμ. 5/26-06-2015 Πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς σχετικά με την τοποθέτηση υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ/νσης ΔΕ Καστοριάς.
23. Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/2472/26-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Καστοριάς, με τα οποίο μας διαβιβάστηκε η παραπάνω πρόταση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καστοριάς τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: