Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 16 του ίδιου Νόμου όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4485/2017 (Α΄114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102), «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) .
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄38).
6. Το Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα»), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 2 α (i), (ii) και (iv) του Άρθρου Μόνου του Π.Δ. 347/2003 (Α΄315) και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 18/2018 με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
8. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
10. Την αρ. 52935/Υ1/2018 (Β΄1227) Υ.Α., «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την αριθ. Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β΄1742) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5).
13. Την από 11-10-2018 ηλεκτρονική επιστολή του Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

ΚΑΛΟΥΜΕ


τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του Κανονισμού, που αφορά στον διορισμό των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II.


Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 8-1-2019 έως και 15-1-2019 και ώρα 15.00.