Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: i)  μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ii) υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης ή αίτηση για οριστική τοποθέτηση, iii) χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι και δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση σε σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων, με αυτή όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι,

να υποβάλουν δήλωση οργανικής τοποθέτησης με κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου) από την Πέμπτη 16-7-2015 έως και την Τετάρτη 22-7-2015.