Κ α λ ο ύ μ ε
Τους εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύει, που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ. της Δυτικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των κάτωθι Κ.Ε.Σ.Υ.: