Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
β. Του άρθρου 6, παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και του άρθρου 41, παρ. 4, του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 16, παρ. 2 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Του άρθρου 1, παρ. 8 και του άρθρου 5, παρ. 1β του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
ε. Του άρθρου 6, παρ. 5 και 13α του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», όπως ισχύουν.
στ. Του άρθρου 9, παρ.3, του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ. Του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».
η. Των άρθρων 2 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
θ. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.», όπως ισχύει.

ι. Των άρθρων 2, 5, 5Α, 6, και 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
ια. Του άρθρου 26, παρ. 1 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
ιβ. Του άρθρου 59, παρ. 17, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
ιγ. Του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ιδ. Του άρθρου 26, παρ. 7 και 11 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
ιε. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110 Α΄) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».
ιστ. Του άρθρου 46, παρ. 1, του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
ιζ. Των άρθρων 28, παρ. 6, και 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως το άρθρο 29 τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την υπ’αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019.», (ΦΕΚ 1283/τ.Β΄/11-4-2018, ΑΔΑ: 6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ).
7. Την υπ’ αριθμ. 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621 Β΄, ΑΔΑ: ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμπληρωματική των υπ’ αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄), 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄) και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄) υ.α..
8. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 243/30559/11-09-2018 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (ΦΕΚ 280/Α΄/2006) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών - ωρομισθίων).
9. Το έργο με τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του αρ. 28 του Ν.4559/2018 (Α΄142)» με Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ: ΩΟΠΣ465ΧΙ8-Μ48) στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
10. Την αριθμ. 155795/Ε1/19-09-2018 Υ.Α. με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 1.250 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και ωρομισθίων) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σχολικού έτους 2018-2019 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.»
11. Την αριθμ. 138839/Ε1/24-08-2018 Υ.Α. με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019».
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.


Αποφασίζουμε:


Προσλαμβάνουμε 332 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, και ΤΕ01, ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: