Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1, της περίπτ. ε΄ της παρ. 2 και ιδίως της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν.4368/2016 (Α΄21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 89 του v. 4485/2017(A΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτηρίων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ.Α΄ του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/τ.Α’) και άλλες μισθολογικές διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄ 3032)απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
8. Την υπ’ αρ. Φ25α/154218/Δ4/18-09-2018 (ΦΕΚ 4180/τΒ’/21-09-2018) ΥΑ «Καθορισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και αριθμού μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων» ΕΠΑ.Λ.»
9. Τη με αρ. πρωτ 6351/29-8-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του κλάδου ΠΕ 23 – Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2018-19 που σχηματίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1, ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018) πρόσκληση του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Την υπ’ αρ. 4η Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) (αριθμ. Πρωτ. 7740/04-10-2018).
11. Τις δηλώσεις μη αποδοχής θέσεων των υποψηφίων αναπληρωτών κ. Ντέλιου, Ταλιοπούλου, Γεωργιάδου, Αβραμίδου, Πλαμάντα και Αντωνοπούλου).


Αποφασίζουμε


Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές κλάδου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, για να προσφέρουν υπηρεσία σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 της βαθμίδας στην οποία τοποθετούνται, τους παρακάτω ως εξής: